معرفی طرح جان دانا

یکی از نقاط ضعف بیمه های زندگی در کشور مبنای صرفاً Death benefit (منافع فوت ) بودن آن هاست، بیمه نامه جان دانا علاوه بر مبنای Death benefit (منافع فوت )پوشش هایی را نیز بر مبنای Living benefit (منافع حیات)ارائه می نماید. به عبارت ساده تر، جان دانا یک بیمه نامه کامل می باشد که پوشش های آن ترکیبی از مرگ و زندگی می باشد؛ در حالی که بیمه نامه های عمر کشور همگی مرگ را بیمه می کنند.

جان دانا طرحی نو در بیمه های زندگی و اولین بیمه نامه تمام دیجیتال در صنعت بیمه است که با تنوع پوشش های بیمه ای موجب برقراری امنیت روحی و روانی برای افراد جامعه در ایام حیات و همچنین در پایان زندگی بیمه شده را در بر خواهد داشت.

این بیمه نامه بصورت یکساله (با ضمانت تمدید توسط بیمه گر) و نیز قابلیت افزایش سرمایه فوت و پوشش های اضافی به صورت خودکار و متناسب با تورم را دارد.

پوشش های جان دانا شامل: فوت به هر علت بیمه شده و همسر وی، فوت و نقص عضو کلی و جزئی و هزینه پزشکی در اثر حادثه، پرداخت غرامت بستری بیمارستانی (بخش عمومی و مراقبت های ویژه) و همچنین معافیت ها شامل: معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت از کارافتادگی، پرداخت مستمری در صورت از کارافتادگی، پرداخت سرمایه یک جا در صورت از کارافتادگی، بیماری های سخت، بیماری های پاندمیک، پرداخت دو برابر سرمایه فوت ناشی از حوادث وسایل نقلیه عمومی (هواپیما، قطار، اتوبوس و...) می باشد.

بیمه جان دانا برای اولین بار در صنعت بیمه کشور پوشش "تشخیص فوت تا شش ماه آینده" را ارئه می نماید، در این پوشش در صورت قطعی بودن فوت بیمه شده (به هر علت ظرف شش ماه آتی) معادل 50 درصد سرمایه فوت خریداری شده در بیمه نامه را پرداخت می نماید.

فرم پیشنهاد بیمه های زندگی طرح جان دانا 1

فرم پیشنهاد بیمه های زندگی طرح جان دانا 2


6.0.21.0
گروه دورانV6.0.21.0