بهنام بهنام فر

بهنام بهنام فر

مدیر بیمه‌های عمر و پس انداز

 

سوابق کاری:

کارشناس خسارت و صدور بیمه های اشخاص از سال 1375 الی 1387

معاون اداره خسارت بیمه های زندگی از سال 1387 الی 1391

رئیس اداره صدور بیمه های زندگی از سال 1391 الی 1394

محاسب فنی بیمه های زندگی و درمان از سال 1394 الی 1398

معاون مدیر بیمه های حوادث و درمان مسافرتی از سال 1398 الی 1400

سرپرست مدیریت بیمه های زندگی از 15 اسفند 1400 تاکنون 

 

سوابق تحصیلی:

کارشناسی مدیریت صنایع 

6.0.21.0
V6.0.21.0