تماس با مدیران

بازگشت
چاپ

عبدالحسین پهلوان

رئیس هیأت مدیره

دکتر ابراهیم کاردگر

نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل

فرامرز خجیر

عضو هیأت مدیره

موسی رضائی

عضو هیأت مدیره

دکتر سید محمدجواد میرطاهر

عضو هیأت مدیره