اسامي پزشكان شاغل درشعب سراسركشور

بازگشت
چاپ
 
 
 

ردیف

نام و نام خانوادگي

شعب محل خدمت

شماره تلفن همراه

1

دکتر عطوفی

اهواز

09161137612

2

دكتر پورمتين

اراك

09183493190

3

دكتر قره آغاجي

اردبيل

09141083612

4

دكتر صفوی پور

اصفهان

09131013631

5

دكتر ضيائي

اصفهان

09133109731

7

دكتر مجدي

اروميه

09143436640

8

دكتر رحيمي

بندرانزلي

09122880515

 دکتر طالع زاده

 سعدی شیراز

09172562955 

10

دكترفرخی

بيرجند

09153615800

11

دكتر اعتمادي پور

خليج فارس

09171589567

12

دكتر رضاپور

تبريز

09144106814

13

دكتر بني تراب

تبریز

09144106310

14

دكتر امامي فر

رشت

09111835882

15

دكتر آزمون

زنجان

09125421178

16

دكتر سنگسري

سمنان

09122316109

17

دكتر شريعتي

ساري

09111545724

18

دکتر واحدی کشتیبان

قزوین

09120351365

19

دكتر اميني

کاشانی(نور)

09133510053

20

دكتر تندرو

شيراز

09905041398

21

دكتر ميرزائيان

شهركرد

09376147670

22

دكتر كرباسي

كرمان

09131419454

23

دكتر جاويدنيا

امام حسین

09188336598

24

دکتر کلانتری

گرگان

09111770534

25

دكتر نوبخت

یاسوج

09131616641

26

دكتر شايسته

مشهد

09153020086

27

دكتر پي سخن

نوشهر

09113938654

28

دكتر رامين فر

همدان

09183156332

29

دكتر فرخي

آزادي

09121768669

30

دكتر شهبازی

کرج

09121676342

31

دکتر نوذری

هفت تیر کرج

09151422599

33

دكترزینب ادب

انقلاب

09199936284

34

دكترستاوند

مجتمع تخصصي اموال

09305665575

35

دكتر تيموري

طالقانی

09143112901

36

دکتر رضا زارعی

بندر انزلی

09123495531

37

دکتر رضا اخیانی

شاهرود

09122730749

38

دکتر سپیده اسکندزاده 

وحدت 

09122095931

39

دکتر برهمن 

کرمانشاه

09188304594

40 دکتر شمالی استاد شهریارتبریز 09143009102
41 دکتر جلوداریان        کاشان 09120921303
42 دکتر خدایار طهرانی آمل 09111254530
43 دکترنرجس خسروی قم  09127463182
44 دکتر فرناز یزدانی  ساوه  09127352920

 

اسامی پزشکان ستاد درمان

ردیف

نام و نام خانوادگي

شعب محل خدمت

شماره تلفن همراه

1

دكتر تدینی

شورای فنی

09362131569

2

دکتر پورولی

پروژه وزارت نیرو

09120306775

3

دکتر معتمدی

مدیریت درمان 

09127386431

4

دکتر محمد بقائی

مدیریت درمان 

09123510317

5

دکتر تورج ذکوی

دفتر تحقیقات

09124770748

  

اسامي پزشكان شعبه تخصصي فردوسی

ردیف

نام و نام خانوادگي

شعب محل خدمت

شماره تلفن همراه

1

دکتر اورمزدی

شعبه تخصصی فردوسی

09122877953

2

دکتر شجاعی

مدیریت عمر و پس انداز

09123345273

3

دکتر غرقابی

شعبه تخصصی فردوسی

09123141249

4

دكتر لاله رخ

شعبه تخصصی فردوسی

09171764955

 

 

 

 

 

 شنبه، 17 خرداد 1393 ساعت 15:37:39
یکشنبه، 30 خرداد 1400 ساعت 08:25:47
مدیریت روابط عمومی
88327