بازگشت بازگشت
فرشید جوان آملی


مدیر سرمایه گذاری و بررسی های اقتصادی
پست الکترونیک:
invest@dana-insurance.com

عباس هاشم زاده وندی


مدیر فناوری اطلاعات
پست الکترونیک:
it@dana-insurance.com

رضا اکبرزاده


مدیر برنامه ، آموزش و بودجه
پست الکترونیک:
Training@dana-insurance.com

حمیدرضا علیزاده محب


مدیر امور مالی
پست الکترونیک:
Finance@dana-insurance.com

عباس لطفی مقدم


مدیر دفتر حقوقی
پست الکترونیک:
Legal@dana-insurance.com

سعید خسروی


مدیر دفتر هیأت مدیره و مدیرعامل
پست الکترونیک:
obd@dana-insurance.com

حسن پیش بین


مدیر امور ساختمان،تأسیسات و تدارکات
پست الکترونیک:
Proc@dana-insurance.com

هادی احمدی


سرپرست مدیریت دفتر تحقیقات و مطالعات بیمه ای
پست الکترونیک:


--


مدیر حراست
پست الکترونیک:
herasat@dana-insurance.com

مسعود رستم پور


مدیر ارزیابی عملکرد وپاسخگوی به شکایات
پست الکترونیک:
Inspect@dana-insurance.com

بهروز میرزایی


مدیر روابط عمومی
پست الکترونیک:
publicr@dana-insurance.com

حسینعلی مشیری


مدیر خدمات ویژه
پست الکترونیک:
vip@dana-insurance.com

رامین علمداری


سرپرست مدیریت امور شعب
پست الکترونیک:
Branch-affair@dana-insurance.com

عبدالحسين پهلوان


رئیس شورای فنی
پست الکترونیک:


حسن نیکوی سمیعی


مدیر اتکایی و امور بین الملل
پست الکترونیک:
Nikooye@Dana-insurance.com

مظاهر عزیزی


مدیر پروژه پایانه ها
پست الکترونیک:
Passenger-accident@dana-insurance.com

محسن سیف پور


سرپرست امور نمایندگان
پست الکترونیک:
Branch-agents@dana-insurance.com

حميدرضا حسني اسپيلي


مديريت امور اداري
پست الکترونیک:
Administration@dana-insurance.com

محسن ایرانشاهی


مدیر حسابرسي و كنترل داخلي
پست الکترونیک:
Internal-audit@dana-insurance.com

تهران، خیابان گاندی، خیابان پانزدهم ، شماره 2، کد پستی 1517891197

تلفن : 88770971 - دور نگار : 88792997 - تلفن گویا : 82468 - پیامک : 30007180

© 2015 DanaInsurance All Rights Reserved