بازگشت بازگشت
محمود خدادادی


معاون امور استانها و توسعه شبکه فروش
پست الکترونیک:
Pro-affair@dana-insurance.com

دکتر سید داود حسینی


معاون فنی بیمه های اشخاص
پست الکترونیک:
life-d@dana-insurance.com

سیاوش سعیدیان راد


معاونت بیمه های اموال
پست الکترونیک:
Tech-d@dana-insurance.com

علیرضا عاطفی


معاون اداری و مالی
پست الکترونیک:
atefiali@yahoo.com

تهران، خیابان گاندی، خیابان پانزدهم ، شماره 2، کد پستی 1517891197

تلفن : 88770971 - دور نگار : 88792997 - تلفن گویا : 82468 - پیامک : 30007180

© 2015 DanaInsurance All Rights Reserved