بازگشت بازگشت
محمود خدادادی


معاون امور استانها و توسعه شبکه فروش
پست الکترونیک:
M.Khodadadi@dana-insurance.ir

دکتر سید داود حسینی


معاون فنی بیمه های اشخاص
پست الکترونیک:
D.Hosseini@dana-insurance.ir

معاونت بیمه های اموال


معاونت بیمه های اموال
پست الکترونیک:


علیرضا عاطفی


معاون اداری و مالی
پست الکترونیک:
A.Atefi@dana-insurance.ir

تهران، خیابان گاندی، خیابان پانزدهم ، شماره 2، کد پستی 1517891197

تلفن : 88770971 - دور نگار : 88792997 - تلفن گویا : 82468 - پیامک : 30007180

© 2015 DanaInsurance All Rights Reserved