بازگشت بازگشت
عباس عمرانپور


سرپرست منطقه 1
پست الکترونیک:
intendant1@dana-insurance.com

علی اصغر حامدنیا


سرپرست منطقه 6
پست الکترونیک:
intendant6@dana-insurance.com

حسن محمدیان گورجی


سرپرست منطقه 7
پست الکترونیک:
intendant7@dana-insurance.com

یداله عبدالمالکی


سرپرست منطقه 9
پست الکترونیک:
intendant8@dana-insurance.com

ابوالفضل حقانی زاده


سرپرست منطقه 2
پست الکترونیک:
intendant2@dana-insurance.com

محمد قوامی


سرپرست منطقه 3
پست الکترونیک:
intendant3@dana-insurance.com

رامین رحمانی سامانی


سرپرست منطقه 4 و 5
پست الکترونیک:
intendant4@dana-insurance.com

تهران، خیابان گاندی، خیابان پانزدهم ، شماره 2، کد پستی 1517891197

تلفن : 88770971 - دور نگار : 88792997 - تلفن گویا : 82468 - پیامک : 30007180

© 2015 DanaInsurance All Rights Reserved