بازگشت بازگشت
دکتر بیژن صادق


نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل
پست الکترونیک:
sadegh@dana-insurance.com

اسماعیل مهدوی نیا


عضو هیأت مدیره
پست الکترونیک:


دکتر سید مجتبی عطری


عضو هیأت مدیره
پست الکترونیک:
atri@dana-insurance.com

دکتر رضا جعفری


رئیس هیأت مدیره
پست الکترونیک:
reza.jafari@dana-insurance.com

دکتر سعید شیرزادی


عضو هیأت مدیره
پست الکترونیک:
shirzadi@dana-insurance.com

تهران، خیابان گاندی، خیابان پانزدهم ، شماره 2، کد پستی 1517891197

تلفن : 88770971 - دور نگار : 88792997 - تلفن گویا : 82468 - پیامک : 30007180

© 2015 DanaInsurance All Rights Reserved