بازگشت بازگشت
مدیر پروژه پایانه ها

: مدیر
مظاهر عزیزی

: سوابق تحصیلی
کارشناسی علوم *

سوابق کاری : 
* کارمند واحد طرح و برنامه (سال 75)  
* سرپرست بازرسی ( سال 76)  
* سرپرست مدیریت ساختمان و تأسیسات( سال 76)  
* سرپرست پروژه پایانه ها( سال 77)  
* سرپرست پروژه درمان بازنشستگی کشوری و لشگری(سال 78)  
* سرپرست پروژه پایانه ها   
تلفن :
66465856 -021
نمابر :
66499876- 021
: پست الکترونیک
passenger-accident@dana-insurance.com
 

 

ارتباط مستقیم
کد ملی
 
نام شرکت/موسسه

نام و نام خانوادگی
 
آدرس پست الکترونیکی
 
تلفن ثابت
 
تلفن همراه
 
موضوع پیام
مخاطب
متن پیام

الحاق فایل

 


ثبت


 

تهران، خیابان گاندی، خیابان پانزدهم ، شماره 2، کد پستی 1517891197

تلفن : 88770971 - دور نگار : 88792997 - تلفن گویا : 82468 - پیامک : 30007180

© 2015 DanaInsurance All Rights Reserved