بازگشت بازگشت
مدیر ارزیابی عملکرد وپاسخگوی به شکایات

 
: مدیر
مسعود رستم پور 

: سوابق تحصیلی 

سوابق کاری :

تلفن :88916244-021

نمابر :88936423-021
: پست الکترونیک
Inspect@dana-insurance.com 
 

 

ارتباط مستقیم
کد ملی
 
نام شرکت/موسسه

نام و نام خانوادگی
 
آدرس پست الکترونیکی
 
تلفن ثابت
 
تلفن همراه
 
موضوع پیام
مخاطب
متن پیام

الحاق فایل

 


ثبت


 

تهران، خیابان گاندی، خیابان پانزدهم ، شماره 2، کد پستی 1517891197

تلفن : 88770971 - دور نگار : 88792997 - تلفن گویا : 82468 - پیامک : 30007180

© 2015 DanaInsurance All Rights Reserved