بازگشت بازگشت
مدیر اتکایی و امور بین الملل

: مدیر
حسن نیکوی سمیعی

: سوابق تحصیلی
کارشناسی مدیریت بیمه *

سوابق کاری : 
* کارشناس حوادث گروهی(سال71) 
* معاون اداره اتکایی(سال 74) 
* رئیس اداره اتکایی قرادادی واختیاری(سال 77)  
* معاون مدیر اتکائی و امور بین الملل (سال80)  
* مدیر اتکائی و امور بین الملل( سال 88)  
* نماینده کار گروه اتکایی سندیکای بیمه گران ایران( سال88)  
* نماینده کنسرسیوم انرژی ( سال 88)  
تلفن :
88797492 -021
نمابر :
88797461- 021
: پست الکترونیک
Nikooye@Dana-insurance.com
 
ارتباط مستقیم
کد ملی
 
نام شرکت/موسسه

نام و نام خانوادگی
 
آدرس پست الکترونیکی
 
تلفن ثابت
 
تلفن همراه
 
موضوع پیام
مخاطب
متن پیام

الحاق فایل

 


ثبت


 

تهران، خیابان گاندی، خیابان پانزدهم ، شماره 2، کد پستی 1517891197

تلفن : 88770971 - دور نگار : 88792997 - تلفن گویا : 82468 - پیامک : 30007180

© 2015 DanaInsurance All Rights Reserved