بازگشت بازگشت
سرپرست امور نمایندگان

 
: مدیر
محسن سیف پور

سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد تاریخ،فلسفه *

کارشناسی مدیریت بیمه *

 سوابق کاری:

*کارشناس بیمه های عمر

*معاون اداره خسارت بیمه های عمرو حوادث گروهی

*رئیس اداره صدوربیمه های عمرو حوادث گروهی

*معاون مدیر بیمه های عمرو حوادث گروهی

*سرپرست پروژه بنیادشهید

 * معاون مدیر بیمه های عمرو پس انداز

تلفن :
88665459 -021
نمابر :
88879204- 021
: پست الکترونیک
Branch-agents@dana-insurance.com
 

 

ارتباط مستقیم
کد ملی
 
نام شرکت/موسسه

نام و نام خانوادگی
 
آدرس پست الکترونیکی
 
تلفن ثابت
 
تلفن همراه
 
موضوع پیام
مخاطب
متن پیام

الحاق فایل

 


ثبت


 

تهران، خیابان گاندی، خیابان پانزدهم ، شماره 2، کد پستی 1517891197

تلفن : 88770971 - دور نگار : 88792997 - تلفن گویا : 82468 - پیامک : 30007180

© 2015 DanaInsurance All Rights Reserved