بازگشت بازگشت
رئیس شعبه آبکوه مشهد

مصطفی مزینانی
رئیس شعبه آبکوه مشهد
mashhad2@dana-insurance.com
051-37267473
051-37266520
سوابق تحصیلی :
* کارشناسی زبان و ادبیات فارسی

سوابق کاری :
*کارشناس صدور و خسارت اموال  از سال 76 الی 86
* معاون امور بیمه ای شعبه آبکوه مشهد از سال 86 الی 91
* رئیس شعبه آبکوه مشهد 1391 تاکنون
ارتباط مستقیم
کد ملی
 
نام شرکت/موسسه

نام و نام خانوادگی
 
آدرس پست الکترونیکی
 
تلفن ثابت
 
تلفن همراه
 
موضوع پیام
مخاطب
متن پیام

الحاق فایل

 


ثبت


 

تهران، خیابان گاندی، خیابان پانزدهم ، شماره 2، کد پستی 1517891197

تلفن : 88770971 - دور نگار : 88792997 - تلفن گویا : 82468 - پیامک : 30007180

© 2015 DanaInsurance All Rights Reserved