بازگشت بازگشت
مدیر بیمه های مهندسی ،انرژی و خاص

: مدیر
منصور حسینی

: سوابق تحصیلی
کارشناسی ارشد مديريت تکنولوژی *

کارشناسی مديريت بیمه *

سوابق کاری : 
* کارآموز اداره کل بیمه های مهندسی و مسئولیت بیمه ایران(سال 70 الی71)  
* کارآموز مدیریت درمان و مدیریت امور شعب و نمایندگان شرکت (سال71الی74) 
* معاون اداره امور نمایندگان(سال 74 الی 77)  
* رئیس اداره امور نمایندگان(سال 79 )  
* رئیس اداره خسارت بیمه های مهندسی، مسئولیت و خاص(سال 79 الی 84)  
* معاون مدیر بیمه های مهندسی و مسئولیت (سال 84 الی 85)  
* مدیر بیمه های مهندسی، مسئولیت و خاص( از سال 85 تا کنون) 
* عضو مدعو شورای فنی( از سال 91 تاکنون) 
تلفن :
88799609 -021
نمابر :
88791984- 021
: پست الکترونیک
Engineering@dana-insurance.com
 

  

ارتباط مستقیم
کد ملی
 
نام شرکت/موسسه

نام و نام خانوادگی
 
آدرس پست الکترونیکی
 
تلفن ثابت
 
تلفن همراه
 
موضوع پیام
مخاطب
متن پیام

الحاق فایل

 


ثبت


 

تهران، خیابان گاندی، خیابان پانزدهم ، شماره 2، کد پستی 1517891197

تلفن : 88770971 - دور نگار : 88792997 - تلفن گویا : 82468 - پیامک : 30007180

© 2015 DanaInsurance All Rights Reserved