بازگشت بازگشت
مدیربیمه های درمان

: مدیر 
دکتر محمد حسن تدینی

: سوابق تحصیلی
دکترای عمومی پزشکی *

سوابق کاری : 
* کارشناس محاسب اسناد بیمارستان های طرف قرارداد (سال 87)  
* مسئول معرفی نامه (سال 79-81)  
* مسئول واحد خسارت متفرقه (سال 82)  
* عضو کمیسیون پزشکی (سال 83-94) 
* پزشک مشاور اداره امور قراردادهای مراکز درمانی (سال 89-91)  
* پزشک مسئول مصاحبه، تایید و آموزش پزشکان (سال 84-93)  
* اکچوئر (سال 91-94 )   
تلفن :
88776695 -021
نمابر :
88676650- 021
: پست الکترونیک
Drtadaionimh@yahoo.com
 
ارتباط مستقیم
کد ملی
 
نام شرکت/موسسه

نام و نام خانوادگی
 
آدرس پست الکترونیکی
 
تلفن ثابت
 
تلفن همراه
 
موضوع پیام
مخاطب
متن پیام

الحاق فایل

 


ثبت


 

تهران، خیابان گاندی، خیابان پانزدهم ، شماره 2، کد پستی 1517891197

تلفن : 88770971 - دور نگار : 88792997 - تلفن گویا : 82468 - پیامک : 30007180

© 2015 DanaInsurance All Rights Reserved