يکشنبه, 31 فروردين 1393          
لسیت شعب و باجه هاچاپ...
لیست شعب و باجه ها
شهر : 
استان  : 
شعبه :     


شعبهشهراستانآدرسکد پستیکد شهرتلفنفکسموبایلمسئول شعبه تلفن مسئول شعبهایمیل 
آبادانآبادانخوزستانخيابان اميري - نبش خيابان فرهنگ32631688411906312227440-22274441222743209173410711-09178451306حسن غريبي2223951abadan@dana-insurance.com
اراكاراكمركزيخ شهيد شيرودي( راه آهن)، نبش كوچه مبارزان، پ 838197737608633124604-33133946-33133292-33134934-33134935-3313498033135229-3313329209161319116شهريار کاظمي33134934Arak@dana-insurance.com
اردبيلاردبيلاردبيلنبش چهار راه حافظ ، اول خ آذربايجان ، پلاك يك561576341104517713148-7722999-7713146-7717831-7717222-7713147-7726961-7726961-77269627717444-7722999-771722209141519726نادر انوري زاده7717832Ardabil@dana-insurance.com
اروميهاروميهآذربايجان غربيفلكه مدرس ، ابتداي بلوار شهيد رجايي ، جنب شهرداري منطقه3پلاک 330571391354104413455192(سانترال)3456465-3455609-09143462337مير هاشم سيدي3449764Orumieh@dana-insurance.com
زاينده رود اصفهاناصفهاناصفهانبلوارملت-نبش كوي آفرين- شماره 60-03116251145(5خط)-6251200-6281045(خسارت)6289942-6265224دبيرخانه09131811611اكبر فاضليان دهكردي6289943Isfahan-Z@dana-insurance.com
    از  12  

V3.9.8.211