شنبه, 30 فروردين 1393          
بیمه جامع ارمغان زندگی
 

 

بيمه عمر جامع ارمغان زندگي

طرح جامع ارمغان زندگي بيمه دانا پاسخ مناسبي به تمامي نيازهاي مشتري است. در اين نوع بيمه نامه علاوه بر بهره مندي از سود سرمايه گذاري مناسب ،بيمه شده ميتوا ند از پوشش فوت عادي و حادثه برخوردار گردد.

از ويژگي هاي عمده اين نوع طرح عبارتند از:

-         تضمين سود سرمايه گذاري در بلند مدت.

-        امکان بازخرید نمودن بیمه نامه .

-        امکان برداشت از محل اندوخته .

-         پرداخت وام از محل اندوخته.

-         پرداخت سرمايه بيمه در پايان مدت بيمه نامه به صورت يكجا.

-         امكان افزايش سرمايه بيمه براي رفع اثرات تورم و جبران كاهش قدرت خريد بيمه گذاران.

-         امكان پرداخت حق بيمه به روش هاي يكجا، ساليانه و اقساط. شش ماهه ، سه ماهه و ماهانه

-       جبران اقساط معوق حق بیمه پوشش های بیمه ای از محل اندوخته بیمه نامه .

-         پرداخت سود مشاركت در منافع.

-        امكان تبديل سرمايه بيمه نامه به مستمري .

-         انتخاب سرمايه بيمه عمر و صدور بيمه نامه تا سقف 000ر000ر000ر2 ريال.

-      پرداخت هزينه هاي درمان بيماريهاي خاص شامل: سكته قبلي، سكته مغزي، سرطان، پيوند اعضاء و عمل جراحي كرونر قلب باز حداكثر تا سن 60 سالگي معادل 30% سرمايه بيمه عمر حداكثر مبلغ 000ر000ر200 ريال.

-         پرداخت50 درصد سرمايه بيمه عمر در صورت از كار افتادگي كامل و دائم ناشي از حادثه.

-         معافيت از ادامه پرداخت حق بيمه در صورت ازكار افتادگي كامل و دائم ناشي از حادثه.

-         پرداخت حداكثر چهاربرابر سرمايه بيمه عمر در صورت فوت ناشي از حادثه (علاوه بر اندوخته).

-         امكان انتخاب نحوه سرمايه گذاري توسط بيمه گذار.

-         بهره مندي از معافيت هاي مالياتي.

 

مثال 1: فردي كه در سن 30 سالگي و به مدت 20 سال با پرداخت 000/000/12 ريال حق بيمه سالانه ثابت در طرح بيمه عمر جامع ارمغان زندگي شركت نمايد، به شرح جدول زيراز پوشش هاي استثنايي اين طرح در طول مدت قرارداد بهره مند خواهد شد.

سال بيمه

سن بيمه شده

حق بيمه پرداختي سال

مجموع حق بيمه پرداختي

حق بيمه پوشش ها

ماليات و عوارض

سرمايه عمر

سرمايه حادثه

سرمايه نقص عضو

سرمايه امراض خاص

اندوخته با سود پيش بيني

18درصد

20درصد

23درصد

1

30

12,000,000

12,000,000

15,413

29,500

10,000,000

0

0

0

13,428,990

13,656,600

13,998,015

2

31

12,000,000

24,000,000

16,010

27,625

10,000,000

0

0

0

29,321,661

30,091,770

31,264,005

3

32

12,000,000

36,000,000

16,611

27,625

10,000,000

0

0

0

48,075,012

49,813,974

52,501,172

4

33

12,000,000

48,000,000

17,598

27,625

10,000,000

0

0

0

70,203,967

73,480,619

78,622,888

5

34

12,000,000

60,000,000

18,494

27,625

10,000,000

0

0

0

96,316,134

101,880,593

110,752,598

6

35

12,000,000

72,000,000

19,646

42,000

10,000,000

0

0

0

126,772,278

135,598,312

149,900,836

7

36

12,000,000

84,000,000

20,760

42,000

10,000,000

0

0

0

162,710,528

176,059,574

198,053,168

8

37

12,000,000

96,000,000

22,076

42,000

10,000,000

0

0

0

205,117,663

224,613,089

257,280,537

9

38

12,000,000

108,000,000

23,499

42,000

10,000,000

0

0

0

255,158,082

282,877,307

330,130,201

10

39

12,000,000

120,000,000

24,639

42,000

10,000,000

0

0

0

314,205,777

352,794,368

419,735,287

11

40

12,000,000

132,000,000

27,171

30,000

10,000,000

0

0

0

384,179,417

436,997,242

530,259,503

12

41

12,000,000

144,000,000

29,671

30,000

10,000,000

0

0

0

466,748,312

538,040,690

666,204,289

13

42

12,000,000

156,000,000

31,788

30,000

10,000,000

0

0

0

564,179,608

659,292,828

833,416,375

14

43

12,000,000

168,000,000

35,856

30,000

10,000,000

0

0

0

679,148,537

804,795,394

1,039,087,241

15

44

12,000,000

180,000,000

38,948

30,000

10,000,000

0

0

0

814,811,874

979,398,473

1,292,062,406

16

45

12,000,000

192,000,000

41,565

30,000

10,000,000

0

0

0

974,894,611

1,188,922,168

1,603,221,859

17

46

12,000,000

204,000,000

44,420

30,000

10,000,000

0

0

0

1,163,792,241

1,440,350,602

1,985,947,987

18

47

12,000,000

216,000,000

47,727

30,000

10,000,000

0

0

0

1,386,691,444

1,742,064,722

2,456,701,124

19

48

12,000,000

228,000,000

52,017

30,000

10,000,000

0

0

0

1,649,712,504

2,104,121,666

3,035,727,483

20

49

12,000,000

240,000,000

57,835

30,000

10,000,000

0

0

0

1,960,077,355

2,538,589,999

3,747,929,904

 

مثال 1: فردي كه در سن 30 سالگي و به مدت 20 سال با پرداخت 000/000/6 ريال حق بيمه سالانه 10 درصد رشد در طرح بيمه عمر جامع ارمغان زندگي شركت نمايد، به شرح جدول زيراز پوشش هاي استثنايي اين طرح در طول مدت قرارداد بهره مند خواهد شد.

 

سال بيمه

سن بيمه شده

حق بيمه پرداختي سال

مجموع حق بيمه پرداختي

حق بيمه پوشش ها

ماليات و عوارض

سرمايه عمر

سرمايه حادثه

سرمايه نقص عضو

سرمايه امراض خاص

اندوخته با سود پيش بيني

18درصد

20درصد

23درصد

1

30

6,000,000

6,000,000

15,413

17,500

10,000,000

0

0

0

6,646,350

6,759,000

6,927,975

2

31

6,600,000

12,600,000

16,010

16,825

10,000,000

0

0

0

15,213,770

15,606,810

16,204,820

3

32

7,260,000

19,860,000

16,611

18,145

10,000,000

0

0

0

26,069,416

26,982,918

28,393,043

4

33

7,986,000

27,846,000

17,598

19,597

10,000,000

0

0

0

39,699,777

41,468,857

44,240,032

5

34

8,784,600

36,630,600

18,494

21,194

10,000,000

0

0

0

56,686,373

59,770,055

64,672,851

6

35

9,663,060

46,293,660

19,646

33,821

10,000,000

0

0

0

77,454,254

82,467,456

90,559,582

7

36

10,629,366

56,923,026

20,760

37,203

10,000,000

0

0

0

103,016,787

110,778,676

123,501,458

8

37

11,692,303

68,615,329

22,076

40,923

10,000,000

0

0

0

134,342,652

145,933,913

165,231,283

9

38

12,861,533

81,476,861

23,499

45,015

10,000,000

0

0

0

172,585,457

189,420,148

217,891,417

10

39

14,147,686

95,624,548

24,639

49,517

10,000,000

0

0

0

219,118,080

243,033,575

284,129,075

11

40

15,562,455

111,187,002

27,171

38,906

10,000,000

0

0

0

275,958,937

309,334,801

367,615,636

12

41

17,118,700

128,305,703

29,671

42,797

10,000,000

0

0

0

344,771,108

390,665,723

472,117,794

13

42

18,830,570

147,136,273

31,788

47,076

10,000,000

0

0

0

427,883,427

490,209,226

602,650,504

14

43

20,713,627

167,849,900

35,856

51,784

10,000,000

0

0

0

528,061,315

611,802,465

765,400,299

15

44

22,784,990

190,634,890

38,948

56,962

10,000,000

0

0

0

648,587,110

760,069,492

967,996,565

16

45

25,063,489

215,698,379

41,565

62,659

10,000,000

0

0

0

793,355,024

940,580,577

1,219,845,392

17

46

27,569,838

243,268,217

44,420

68,925

10,000,000

0

0

0

966,983,386

1,160,043,598

1,532,540,411

18

47

30,326,822

273,595,039

47,727

75,817

10,000,000

0

0

0

1,174,947,298

1,426,533,914

1,920,368,342

19

48

33,359,504

306,954,543

52,017

83,399

10,000,000

0

0

0

1,423,735,405

1,749,770,453

2,400,931,060

20

49

36,695,454

343,649,997

57,835

91,739

10,000,000

0

0

0

1,721,035,131

2,141,447,275

2,995,911,004


V3.9.8.211